Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

6.8.2011

Tento rok sa na Slovensku transponuje smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora 2003/98/ES. Opakovaným použitím sa v zmysle smernice rozumie použitie dokumentov, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi subjektmi na komerčné alebo nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, pre ktoré bol dokument zhotovený. Smernica je významná aj pre oblasť práva duševného vlastníctva, ktorým sa pre účely tohto právneho predpisu rozumejú len autorské práva, práva súvisiace a autorským právom a osobitné právo k databáze.

V zmysle recitálu 22 smernice by subjekty verejného sektora mali uplatňovať svoje autorské práva spôsobom, ktorý uľahčí opakované použitie. I keď v tejto súvislosti smernica uvádza len autorské práva, je zrejmé, že sa to vzťahuje aj na súvisiace práva a osobitné právo k databáze. Bude nepochybne zaujímavé sledovať, ako sa uplatní smernica v praxi, pretože súčasný právny stav na Slovensku je skôr v priamom rozpore s možnosťami opakovaného používania a využitie OpenSource SW, GPL, EPL či CreativeCommons je u nás limitované práve autorským právom.