Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

8.6.2016

Dnes bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu do svojich právnych poriadkov v termíne do 9. júna 2018.

Smernica je založená na minimálnej harmonizácii, a preto môžu členské štáty stanoviť v tejto oblasti aj širšiu ochranu. Okrem hmotnoprávnej úpravy reguluje aj procesnoprávnu úpravu ochrany obchodného tajomstva s cieľom zabezpečiť dostupnosť prostriedkov nápravy v prípadoch neoprávneného zásahu. Smernica stanovuje maximálnu premlčaciu dobu pre uplatnenie nárokov z ochrany obchodného tajomstva v dĺžke 6 rokov.

Smernica na stiahnutie.