Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.9.2016

Európska komisia dnes predstavila súbor legislatívnych dokumentov na modernizáciu autorského práva ako súčasť Stratégie jednotného digitálneho trhu ktorá bola zverejnená v máji 2015. V rámci uvedeného balíka Komisia predstavila návrhy dvoch nových smerníc a dvoch nariadení, konkrétne nariadenie týkajúce sa online prenosov vysielajúcich organizácií a retransmisií televíznych a rádiových programov, nariadenie o cezhraničnej výmene medzi Úniu a tretími krajinami prístupného formátu rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany pre účely osôb so zrakovým postihnutím, smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu a smernicu, ktorou sa mení smernica 2001/29/ES pokiaľ ide o povolené použitia v prospech osôb so zrakovými postihnutiami.

Tlačové vyhlásenie