Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

22.1.2016

Predmetom novej predbežnej otázky položenej Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-654/15 Länsförsäkringar je výklad článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v prípade použitia označenia podobného registrovanej CTM bez súhlasu nositeľa práv a v obchodnom styku. Otázky smerujú k tomu, aký má vplyv na výhradné práva majiteľa CTM skutočnosť, že v rámci 5-ročnej doby po registrácii majiteľ skutočne nepoužíval CTM pre tovary a služby, pre ktoré bola známka zaregistrovaná.

C-654/15