Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

13.1.2016

Nová predbežná otázka predložená Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-641/15 Verwertungsgesellschaft Rundfunk sa týka ustanovenia čl. 8 ods. 3 smernice 2006/115/ES o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, ktoré upravuje, že "členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejné šírenie ich vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutoční na miestach prístupných verejnosti proti zaplateniu vstupného".

Predbežná otázka smeruje k tomu, či je požiadavka "zaplatenia vstupného" splnená aj vtedy, keď prevádzkovateľ hotela poskytuje prístup k signálu rozličných televíznych a rádiových kanálov (t. j. v prípade TV na hotelovej izbe) a za použitie izby prevádzkovateľ hotela vyberá poplatok za izbu a noc, ktorý zahŕňa aj použitie TV zostavy a televíznych a rádiových kanálov, ku ktorým je prístup poskytnutý.

C-641/15