Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

11.8.2015

Na Súdny dvor EÚ bola podaná prejudiciálna otázka vo veci C-301/15 Soulier and Doke týkajúca sa problematiky dovoleného autorskoprávneho používania obchodne nedostupných diel a súladu s aktuálnou smernicou 2001/29/ES. Obsahom otázky je, či smernica 2001/29/ES priamo nevylučuje legislatívu upravujúcu isté spôsoby použitia obchodne nedostupných diel, akými sú napr. vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo jeho následné sprístupnenie verejnosti, s možnosťou nositeľa práv dodatočne vylúčiť tento spôsob zásahu do jeho majetkových práv.

 

Rozhodnutie v danej veci môže mať dopad aj na slovenskú autorskoprávnu legislatívu, ktorá umožňuje isté spôsoby použitia obchodne nedostupných diel v §12c autorského zákona spolu s vymedzením postupu, kedy sa dielo stáva obchodne nedostupným.

Bližšie informácie (CURIA)