Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.6.2015

Vyčerpaním práv k počítačovmu programu sa naposledy Súdny dvor EÚ venoval vo veci Oracle vs. UsedSoft v súvislosti s vyčerpaním práv v digitálnom prostredí. Nová predbežná otázka sa týka vyčerpania práv ku kópii počítačového programu, ktorý bol nadobudnutý spoločne s diskom, avšak disk sa poškodil a prvý nadobúdateľ vymazal svoju kópiu. Vo veci C-166/15 Ranks a Vasilevičs sa súd bude zaoberať aj tým, či je možné v zmysle smernice 2009/24/ES predávať počítačový program na disku, ktorý nie je pôvodným diskom.

 

Bližšie informácie