Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

1.6.2015

Dávame do pozornosti novú predbežnú otázku položenú Súdnemu dvoru EÚ týkajúcu sa vypožičania románov, zbierok, poviedok, životpisov, cestopisov a iných autorských diel formou ich sprístupnenia prostredníctvom zariadení prístupných verejnosti, nie však za účelom dosiahnutia obchodného prospechu.

 

SDEÚ sa vo veci C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken bude zaoberať situáciou, keď sa rozmnoženina autorského diela v digitálnej podobe (rozmnoženina A) uloží na server zariadenia a užívateľovi sa umožní túto rozmnoženinu rozmnožiť stiahnutím na svoj vlastný počítač (rozmnoženina B), pričom rozmnoženina vyhotovená užívateľom počas sťahovania (rozmnoženina B) po vypršaní časovo obmedzeného obdobia už nie je použiteľná, a iný užívateľ si počas tohto obdobia nemôže rozmnoženinu (rozmnoženinu A) stiahnuť na svoj počítač. 

Bližšie informácie