Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

25.5.2015

Súdnemu dvoru EÚ bola aktuálne predložená nová predbežná otázka týkajúca sa ochranných známok a účinkov zmluvy o nakladaní s ochrannou známkou, ako je napr. licenčná zmluva, zmluva o prevode alebo záložná zmluva.

 

Podľa čl. 23 ods. 1 nariadenia 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinok voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

Nemecký súd sa teraz vo veci C-163/15 Hassan obrátil na SDEÚ s otázkou, či sa nadobúdateľ licencie, ktorý nie je zapísaný v registri ochranných známok nemôže domáhať nárokov z porušenia ochrannej známky Spoločenstva.

Bližšie informácie