Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

30.5.2015

Technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ (tzv. contract-wrapping) so všeobecnými podmienkami zmluvy uzatvorenej elektronickou cestou, sa považuje za komunikáciu elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o tejto dohode, ak táto technika umožňuje tlač a uloženie týchto podmienok pred uzavretím zmluvy. Taký je záver Súdneho dvora EÚ vo veci C-322/14 El Majdoub týkajúci sa sporu ohľadne predaja automobilu na internete.

 

Na vysvetlenie, nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I) v čl. 23 upravuje možnú dohodu účastníkov zmluvy ohľadne súdu s právomocou na riešenie sporu. Takáto dohoda o voľbe právomoci musí byť buď

a) písomná alebo písomne potvrdená, alebo

b) vo forme, ktorá je v súlade s praxou, ktorú medzi sebou zaviedli účastníci zmluvy, alebo

c) v medzinárodnom obchode vo forme, ktorá je v súlade so zvyklosťami, ktoré sú alebo majú byť účastníkom zmluvy známe, a ktorá je v takomto obchode dobre známa a pravidelne dodržiavaná účastníkmi, ktorí uzatvorili zmluvu typickú pre daný obchodný vzťah.

Podľa čl. 23 ods. 2, komunikácia elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o dohode, sa považuje za písomnú.

Súdny dvor EÚ sa preto v tejto súvislosti zaoberal otázkou, či technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“, prostredníctvom ktorej sa kupujúci dostane ku všeobecným obchodným podmienkam (obsahujúcim dohodu o voľbe právomoci) nachádzajúcim sa na internetovej stránke, keď klikne na hypertextový odkaz s vyskakujúcim oknom, spĺňa požiadavky uvedené v článku 23 ods. 2 nariadenia Brusel I.

V konaní vo veci samej nebolo spochybnené, že technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ umožňuje tlač a uloženie znenia dotknutých všeobecných podmienok pred uzavretím zmluvy. Preto skutočnosť, že sa internetová stránka, ktorá obsahuje tieto všeobecné obchodné podmienky neotvára automaticky pri registrácii na internetovej stránke a počas každého nákupu, nemôže spochybniť platnosť dohody o voľbe právomoci.

Podstatné je, že táto technika poskytuje trvalý záznam o tejto dohode, čo vyplýva o.i. aj z toho, že táto technika umožňuje tlač a uloženie znenia týchto podmienok pred uzavretím zmluvy.

Naopak, na porovnanie možno poukázať aj na závery Súdneho dvora EÚ vo veci C-49/11 Content Services, v zmysle ktorých obchodná prax spočívajúca v sprístupnení informácií dostupných len prostredníctvom hypertextového odkazu na internetovú stránku nespĺňa požiadavky uvedeného ustanovenia, keďže tieto informácie nie sú predmetným podnikom ani „dodané“, ani spotrebiteľom „obdržané“, a takúto internetovú stránku nemožno považovať za „trvalé médium“ v zmysle čl. 5 ods. 1 smernice 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku. 

Rozsudok na stiahnutie