Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

13.5.2015

SDEÚ v dnešnom rozsudku rozhodol, že nositeľ autorského práva je oprávnený namietať proti ponuke predaja alebo cielenej reklame týkajúcej sa originálu alebo kópie jeho diela. To platí, aj keby nebolo preukázané, že táto reklama viedla k nadobudnutiu chránneného predmetu kupujúcim z Únie, pokiaľ uvedená reklama podnecuje spotrebiteľov z členského štátu, v ktorom je uvedené dielo chránené autorským právom, k jeho nadobudnutiu.

 

Otázka predložená nemeckým Bundesgerichshof vo veci C-516/13 Dimensione Direct Sales a Labianca sa týka práva autorov na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženín diela predajom. Vo veci bolo sporné, či v prípade ponuky diela na predaj a na reklamné činnosti je potrebný súhlas autora, a tiež, či na posúdenie veci má vplyv skutočnosť, či k predaju v konečnom dôsledku dôjde alebo nie. Prípad sa týka propagácie talianskeho dizajnérskeho nábytku spoločnosťou Dimensione Direct Sales a Labianca. Spoločnosť prevádzkuje webovú stránku v rozličných jazykoch, umiestňuje reklamu v printových médiách a vydáva katalóg, a to aj v nemeckej verzii a na nemeckom trhu s možnosťou priameho dodania produktu do domácnosti spotrebiteľa. Právnym základom sporu je čl. 4 ods. 1 smernice 2001/29/ES, ktorý upravuje, že výlučným právo autora je udeliť súhlas alebo zakázať akúkoľvek formu šírenia formou predaju alebo inak. Súd vo svojom rozhodnutí fakticky zodpovedal, čo to znamená „alebo inak“.

Rozsudok