Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

6.5.2015

Včera Súdny dvor EÚ zamietol dve žaloby podané Španielskom proti nariadeniam, ktorými sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany. Ako sa uvádza v príslušnej tlačovej správe, súčasný systém európskej patentovej ochrany sa riadi Dohovorom o udeľovaní európskych patentov (EPD), ktorý je medzinárodnou zmluvou, ktorá nespadá do práva Únie. Prostredníctvom "balíka jednotného patentu" normotvorca Únie zamýšľal priznať európskemu patentu jednotnú ochranu a vytvoriť v tejto oblasti jednotný súd.

 

V systéme EPD európske patenty zaručujú v každom zmluvnom štáte tohto dohovoru ochranu, ktorej rozsah je určený vnútroštátnym právom každého štátu. Naopak, v systéme európskeho patentu s jednotným účinkom (EPJÚ) sa bude uplatňovať na území všetkých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má patent jednotný účinok, vnútroštátne právo označené nariadením č. 1257/2012, čo zaručuje jednotnosť ochrany poskytnutej patentom. Režim prekladov pre EPJÚ, ktorý vychádza zo súčasného postupu v Európskom patentovom úrade, má zaručiť dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi záujmami hospodárskych subjektov a verejným záujmom, pokiaľ ide o náklady konania a dostupnosť technických informácií. Úradnými jazykmi Európskeho patentového úradu sú anglický, francúzsky a nemecký jazyk. Normotvorca Únie okrem toho považoval za nevyhnutné vytvoriť súd príslušný na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa EPJÚ, aby sa zabezpečilo správne fungovanie tohto patentu, konzistentnosť judikatúry, a tým aj právna istota a nákladová efektívnosť pre majiteľov patentu. Španielsko navrhuje zrušenie dvoch nariadení, ktoré patria do tohto balíka, a to nariadenia týkajúceho sa vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (vec C-146/13) a nariadenia, ktoré upravuje režim v oblasti prekladov (vec C-147/13). Včera však Súdny dvor obe žaloby zamietol.

Rozsudok vo veci C-146/13

Rozsudok vo veci C-147/13