Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.5.2015

Náhrady odmien (fair compensation), ktoré sa platia z čistých nosičov a prístrojov určených na rozmnožovanie za právo každej fyzickej osoby vyhotoviť si rozmnoženinu pre súkromné účely, sú opätovne predmetom predbežnej otázky predloženej Súdnemu dvoru EÚ. Tentokrát ide o konanie vo veci C-110/15 Nokia Italia, začaté talianskym súdom, ktoré sa týka súladu talianskej autorskoprávnej legislatívy so smernicou 2001/29/ES.

Konkrétne ide o postup v prípade, keď sú nosiče a prístroje získané na účel, ktorý zjavne nesúvisí s vyhotovovaním na súkromné účely (ale len na profesionálne účely) a tiež o riešenie toho, kto má právo požadovať vrátenie náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy (konečný užívateľ vs. výrobca).

Pripomíname, že vo veciach náhrad odmien už Súdny dvor EÚ rozhodoval viackrát, o čom sme Vás informovali aj na našich stránkach (pozri napr. C-463/12). K problematike vyhotovovania rozmnoženín pre súkromné a obchodné účely pozri aj rozhodnutie SDEÚ vo veci C-467/08 Padawan.