Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.3.2015

Súdny dvor EÚ sa opätovne zaoberal otázkou verejného prenosu a aktuálne rozhodol vo veci C-279/13 C More Entertainment. Spoločnosť C More Entertainment je plateným televíznym kanálom, ktorý okrem iného na svojej internetovej stránke za poplatok vysiela zápasy ľadového hokeja v priamom prenose. Pán Sandberg ako žalovaný vytvoril na svojej internetovej stránke hypertextové odkazy umožňujúce obísť systém poplatkov, ktorý stanovila spoločnosť C More Entertainment.

Po kliknutí na tieto odkazy mali užívatelia bezplatný prístup k hokejovým zápasom, ktoré v priamom prenose vysielala C More Entertainment.

Spor vo veci samej sa teda týka umiestnenia hypertextových odkazov na internetovej stránke, ktoré umožňovali návštevníkom prístup k vysielaniam priamych prenosov hokejových zápasov na internetovej stránke vysielacej organizácie bez toho, aby museli zaplatiť poplatok za prístup požadovaný touto organizáciou. Predbežná otázka sa týkala toho, či sa článok 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá rozširuje výlučné právo vysielacích organizácií uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) na verejné prenosy, ktoré by mohli predstavovať priame prenosy športových zápasov na internete. Inými slovami, či môže členský štát priznať aj širšie výlučné práva a a stanoviť, že verejný prenos zahŕňa viac úkonov ako upravuje čl. 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že tento článok sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá rozširuje výlučné právo vysielacích organizácií uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) na verejné prenosy, ktoré by mohli predstavovať priame prenosy športových zápasov na internete, akými sú priame prenosy dotknuté vo veci samej, za predpokladu, že takýmto rozšírením nie je dotknutá ochrana autorského práva.

Rozhodnutie