Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.3.2015

Prinášame Vám závery Súdneho dvora EÚ z rozhodnutia vo veci C-463/12 Copydan Båndkopi, ktoré sa týkajú problematiky platenia náhrad odmien vo vzťahu k rozmnoženinám vyhotovovaným pomocou pamäťových kariet mobilných telefónov. V slovenskej právnej úprave ide najmä o režim upravený v § 24 ods. 1 v spojení s § 24 ods. 6 autorského zákona, ktorý je na európskej úrovni upravený v smernici 2001/29/ES ako právo na primeranú kompenzáciu (fair compensation).

 Súdny dvor rozhodol nasledovne:

1. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkromné použitie v prípade multifunkčných nosičov, ako sú pamäťové karty mobilných telefónov, bez ohľadu na to, či hlavnou funkciou týchto nosičov je alebo nie je vyhotovovanie takýchto rozmnoženín, a to pod podmienkou, že niektorá, hoci len druhotná funkcia uvedených nosičov umožňuje, aby ich na tento účel používali ich majitelia. Skutočnosť, či ide o hlavnú alebo druhotnú funkciu, a relatívna miera schopnosti nosiča vyhotovovať rozmnoženiny však môžu mať vplyv na výšku primeranej kompenzácie, ktorú je nutné zaplatiť. Pokiaľ by sa ujma spôsobená nositeľom práv považovala za minimálnu, nemusela by z dôvodu poskytnutia uvedenej funkcie vzniknúť nijaká povinnosť platiť túto kompenzáciu.

2. Článok 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje poplatok určený na financovanie primeranej kompenzácie na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkromné použitie v prípade dodania nosičov, ktoré možno použiť na vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie, ako sú pamäťové karty mobilných telefónov, no tento poplatok nestanoví v prípade dodania súčastí, ktoré sú určené hlavne na ukladanie rozmnoženín na súkromné použitie, ako sú vnútorné pamäte MP3 prehrávačov, a to za predpokladu, že jednotlivé kategórie nosičov a súčastí nie sú porovnateľné alebo že je rozdielne zaobchádzanie s nimi odôvodnené, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

3. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje poplatok určený na financovanie primeranej kompenzácie na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkromné použitie výrobcom a dovozcom, ktorí predávajú pamäťové karty mobilných telefónov podnikateľom, pričom vedia, že tieto karty sú určené k ďalšiemu predaju, no nevedia, či koncovými nadobúdateľmi týchto kariet sú súkromné osoby alebo podnikatelia, a to pod podmienkou, že – zavedenie takéhoto systému je odôvodnené praktickými ťažkosťami, – osoby povinné platiť poplatok sú oslobodené od povinnosti platiť uvedený poplatok, ak preukážu, že pamäťové karty mobilných telefónov dodali iným než fyzickým osobám na zjavne odlišné účely, než je rozmnožovanie na súkromné použitie, pričom toto oslobodenie nemôže byť obmedzené len na prípady dodania podnikateľom, ktorí sú zaregistrovaní v organizácii poverenej správou týchto poplatkov, – uvedený systém upravuje nárok na vrátenie poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý je účinný a nadmerne nesťažuje vrátenie zaplateného poplatku, pričom tento poplatok možno vrátiť len koncovému nadobúdateľovi takejto pamäťovej karty, ktorý musí na tento účel podať žiadosť uvedenej organizácii.

4. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 sa má s prihliadnutím na jej odôvodnenie 35 vykladať v tom zmysle, že umožňuje členským štátom stanoviť v určitých situáciách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín na súkromné použitie, oslobodenie od platenia primeranej kompenzácie na základe tejto výnimky, pokiaľ je ujma spôsobená nositeľom práv v týchto situáciách minimálna. Stanoviť hranicu takejto ujmy patrí do právomoci týchto štátov, pričom táto hranica sa musí uplatňovať najmä v súlade so zásadou rovnosti zaobchádzania.

5. Smernica 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa členský štát rozhodol podľa článku 5 ods. 2 tejto smernice vylúčiť v rámci vecnej pôsobnosti tohto ustanovenia akékoľvek právo nositeľov práv udeliť povolenie na vyhotovenie rozmnoženiny svojich diel na súkromné použitie, nemôže mať povolenie udelené nositeľom práv na používanie súborov obsahujúcich jeho diela vplyv na povinnosť platiť primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín vyhotovených s pomocou takýchto súborov v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice a nemôže samo osebe zakladať povinnosť používateľa dotknutých súborov platiť tomuto nositeľovi práv akúkoľvek platbu.

6. Použitie technologických prostriedkov uvedených v článku 6 smernice 2001/29 v prípade zariadení používaných na vyhotovenie rozmnoženiny chránených diel, ako sú DVD, CD‑ROM, MP3 prehrávače alebo počítače, nemôže mať vplyv na povinnosť platiť primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín na súkromné použitie, ktoré boli vyhotovené z takýchto zariadení. Ich použitie pritom môže mať vplyv na konkrétnu výšku tejto kompenzácie.

7. Smernica 2001/29 bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín vyhotovených z nelegálnych zdrojov, konkrétne z chránených diel sprístupnených verejnosti bez povolenia nositeľov práv.

8. Smernica 2001/29 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín chránených diel, ktoré vyhotovila fyzická osoba zo zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré patrí tretej osobe.

Rozsudok