Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.2.2015

V zmysle dnešného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-41/14 Christie´s France, sa článok 1 ods. 4 smernice 2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa osoba povinná zaplatiť odmenu z ďalšieho predaja, ktorú takto určila vnútroštátna právna úprava, bez ohľadu na to, či ide o predávajúceho alebo odborníka na trh s umením, mohla s akoukoľvek ďalšou osobu – vrátane kupujúceho – dohodnúť, že táto ďalšia osoba v konečnom dôsledku znáša v celom rozsahu alebo sčasti náklady na odmenu z ďalšieho predaja, pokiaľ sa také zmluvné dojednanie nijako nedotkne povinností ani zodpovednosti, ktoré má vo vzťahu k autorovi osoba povinná zaplatiť odmenu.

 

Rozsudok