Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

20.2.2015

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh Koncepcie kybernetickej bezpečnosti z dielne Úradu vlády SR. V predkladacej správe k návrhu Koncepcie sa uvádza, že Koncepcia vychádza zo strategického a metodického rámca formovaného v dokumentoch NATO, EÚ, OECD a OSN pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, najmä z aktualizovanej Stratégie kybernetickej obrany NATO (2011/2014) a Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ (2013).

Strategickým cieľom Slovenskej republiky je národný kybernetický priestor poskytujúci bezpečné a dôveryhodné prostredie. Pre dosiahnutie vyššie uvedeného strategického cieľa Koncepcia formuluje ciele pre obdobie rokov 2015 - 2019, priority ochrany kybernetického priestoru. Účelovo identifikuje kritické oblasti, navrhuje nástroje na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Slovenskej republiky a spôsob ochrany a obrany národného kybernetického priestoru.

Na základe schválenia tejto Koncepcie, bude realizácia týchto cieľov a priorít, ako aplikácia vyššie uvedených nástrojov konkretizovaná do vecného a časového plánu, t.j. Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej na roky 2015 – 2019. Akčný plán bude obsahovať konkrétne úlohy, nositeľov, termíny a predpokladané nároky na ich realizáciu v rámci základných oblastí fungovania štátu, podľa odvetví a priorít.

Pripomienky k návrhu Koncepcie je možné zasielať do 25.2.2015.

Materiál na stiahnutie cez PPP