Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

18.2.2015

Prezident Andrej Kiska podpísal nový zákon o audiovízii, ktorý bol v Národnej rade SR schválený dňa 3. februára 2015. Prijatím zákona sa zavádzajú nové podmienky evidencie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a mení sa definícia nezávislého producenta. Zákon o audiovízii podrobnejšie definuje povinnosti generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ), mení zloženie rady SFÚ a kreuje nový orgán SFÚ - Komisiu pre audiovizuálne dedičstvo. Nový zákon zavádza povinnosť pre distributérov počítačových hier, filmov a hudobných diel označovať ich vekovú vhodnosť a mení aj základ pre výpočet príspevku prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia do audiovizuálneho fondu.

Zákon nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2015 s výnimkou niektorých častí účinných od 1. januára 2016.