Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

31.1.2015

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 22.1.2015 rozsudok vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúceho sa právomoci Nariadenia (ES) č. 44/2001 (Brusel I) vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti a určenia miesta, kde nastala skutočnosť, ktorá zakladá nárok na náhradu škody.

 

Spor sa týka pani Hejduk, ktorá je profesionálnou architektonickou fotografkou a autorkou (najmä) fotografií zobrazujúcich diela rakúskeho architekta Georga W. Reinberga. V rámci podujatia organizovaného spoločnosťou EnergieAgentur tento architekt použil na účely prezentácie svojich diel fotografie pani Hejduk s jej súhlasom. EnergieAgentur následne, bez súhlasu pani Hejduk a bez označenia držiteľa autorských práv, tieto fotografie sprístupnila na svojej internetovej stránke na účely prezerania a stiahnutia. Keďže sa pani Hejduk domnievala, že EnergieAgentur porušila jej autorské práva, podala na Handelsgericht Wien (Obchodný súd vo Viedni) žalobu, v ktorej požadovala náhradu škody spôsobenej týmto konaním, ako aj povolenie uverejniť rozsudok na náklady tejto spoločnosti. Na odôvodnenie voľby tohto súdu sa pani Hejduk odvoláva na článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 (Brusel I). EnergieAgentur vzniesla námietku medzinárodnej a miestnej nepríslušnosti Handelsgericht Wien, pričom tvrdí, že jej internetová stránka sa nezameriava na Rakúsko a že iba možnosť prezerať si ju z tohto členského štátu nepostačuje na založenie právomoci uvedeného súdu.

Prejudiciálna otázka teda znela: „Má sa článok 5 bod 3 nariadenia (Brusel I) vykladať v tom zmysle, že v právnom spore vo veci porušenia chránených práv súvisiacich s autorskými právami, ku ktorému malo dôjsť sprístupnením fotografií na internetovej stránke, pričom táto internetová stránka sa prevádzkuje na doméne najvyššej úrovne iného členského štátu než toho, v ktorom má držiteľ práva bydlisko, je právomoc založená iba – v tom členskom štáte, kde má subjekt, ktorý sa porušenia údajne dopustil, sídlo, ako aj – v tom členskom štáte (v tých členských štátoch), na ktorý (ktoré) sa internetová stránka zameriava svojím obsahom?“

Z ustálenej judikatúry vyplýva, že článok 5 bod 3 Brusel I nevyžaduje, aby predmetná stránka „smerovala“ do členského štátu, v ktorom bola podaná žaloba (pozri rozsudok Pinckney, EU:C:2013:635, bod 42). Na účely určenia miesta vzniku škody v súvislosti so založením právomoci súdu nie je relevantné to, že internetová stránka nie je zameraná na členský štát, v ktorom sa nachádza súd prejednávajúci spor. Za okolností prípadu je teda potrebné predpokladať, že vznik škody a/alebo riziko vzniku tejto škody vyplýva z toho, že v členskom štáte súdu, ktorý vec prejednáva, sú prostredníctvom internetovej stránky EnergieAgentur prístupné fotografie, na ktoré sa viažu práva, ktorých sa pani Hejduk dovoláva. Ochrana autorských práv a s nimi súvisiacich práv priznaná zo strany členského štátu súdu, ktorý začal konanie, platí len pre územie uvedeného členského štátu, súd, ktorý začal konanie na základe miesta vzniku údajnej škody, má právomoc rozhodnúť iba o škode spôsobenej na území tohto členského štátu (pozri v tomto zmysle rozsudok Pinckney, EU:C:2013:635, bod 45). Článok 5 bod 3 nariadenia Brusel I sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného porušenia autorských práv a s nimi súvisiacich práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vec prejednáva, má tento súd právomoc na základe miesta vzniku škody rozhodovať o žalobe o zodpovednosti za porušenie týchto práv elektronickým zverejnením chránených fotografií na internetovej stránke prístupnej v obvode tohto súdu. Tento súd má právomoc rozhodovať iba o škode spôsobenej na území členského štátu, v ktorom sa nachádza.

Z týchto dôvodov Súdny dvor rozhodol takto: Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného porušenia autorských práv a s nimi súvisiacich práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vec prejednáva, má tento súd právomoc na základe miesta vzniku škody rozhodovať o žalobe o zodpovednosti za porušenie týchto práv elektronickým zverejnením chránených fotografií na internetovej stránke prístupnej v obvode tohto súdu. Tento súd má právomoc rozhodovať iba o škode spôsobenej na území členského štátu, v ktorom sa nachádza.