Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

22.1.2015

Súdny dvor EÚ vydal rozhodnutie vo veci C-419/13 Art&Allposters týkajúce sa vyčerpania práv. Konanie sa začalo na podnet Holandského najvyššieho súdu a jeho predmetom bolo okrem iného, zodpovedanie otázky, či sa vyčerpanie udelenia súhlasu s distribúciou diela podľa článku 4 smernice 2001/29/ES (InfoSoc Directive), vzťahuje i na digitálny obsah (digitálne rozmnoženiny).

 

Spoločnosť Art&Allposters vyrábala a predávala neautorizovane pozmenené verzie chránených diel, ku ktorým práva spravuje organizácia kolektívnej správy Pictoright, konkrétne obrazov, ktoré potom ďalej predávala ako plagáty. Pictoright sa voči takémuto konaniu Art&Allposters ohradila a podala žalobu. Spoločnosť Art&Allposters sa domnieva, že počas šírenia diela, ktoré je zapracované do hmotného objektu, ide o vyčerpanie distribučného práva (práva na verejné rozširovanie predajom a inou prevodu vlastníckeho práva) v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 2001/29/ES, ak bol tento uvedený na trh nositeľom autorských práv alebo s jeho súhlasom. Prípadná dodatočná zmena tohto objektu nemá na vyčerpanie distribučného práva žiadny vplyv.

Podľa názoru SDEÚ, pokiaľ ide o podmienky uplatnenia pravidla vyčerpania, z článku 4 ods. 2 vyplýva, že distribučné právo sa uplatňuje na hmotné objekty, do ktorých je dielo chránené autorským právom alebo jeho kópia zapracovaná a vo vzťahu k originálu alebo ku kópiám diela sa vyčerpá len vtedy, ak prvý predaj alebo prenos vlastníctva k danému objektu v rámci Únie uskutoční nositeľ práv alebo sa uskutoční s jeho súhlasom. Súd pripomína, že pri vyčerpaní distribučného práva je potrebné mať na zreteli, že do ochrany autorských práv patrí aj výlučné právo kontrolovať šírenie diela obsiahnutého v hmotnom článku.

Je tiež dôležité overiť, či má na vyčerpanie distribučného práva vplyv zmena hmotného nosiča objektu, ktorý bol uvedený na trh so súhlasom nositeľa autorských práv. Dôsledkom nahradenia nosiča, (ako v predmetnom spore) je vytvorenie nového objektu zobrazujúceho dielo chráneného autorským právom, zatiaľ čo plagát ako taký zanikne. Takáto zmena kópie diela chráneného autorským právom, ktorej výsledok sa viac podobá na originál, môže v skutočnosti predstavovať novú rozmnoženinu tohto diela, ktorá spadá do výlučného práva autora a pri ktorej je nevyhnutný jeho súhlas

Súhlas nositeľa autorských práv sa teda netýka šírenia objektu, v rámci ktorého sa nachádza dielo nositeľa autorských práv, ak bol tento objekt zmenený po prvom uvedení na trh spôsobom predstavujúcim novú rozmnoženinu tohto diela. V tomto prípade je distribučné právo vzťahujúce sa na tento objekt vyčerpané až po prvom predaji alebo prvom prevode vlastníctva tohto nového objektu so súhlasom nositeľa práva. Preto by uplatnenie pravidla vyčerpania distribučného práva zbavilo týchto nositeľov možnosti zakázať šírenie týchto objektov alebo v prípade šírenia požadovať primeranú odmenu za obchodné využívanie ich diel.

Rozhodnutie SDEÚ:

Článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pravidlo vyčerpania distribučného práva sa neuplatňuje na situáciu, ak sa po tom, čo bola rozmnoženina diela chráneného autorským právom uvedená na trh Európskej únie so súhlasom nositeľa autorských práv, nahradil jej podklad, napríklad ak sa táto rozmnoženina nachádzajúca sa na papierovom plagáte preniesla na plátno a je znovu uvedená na trh v novej forme.