Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

17.12.2014

Môže byť poskytovateľ internetového pripojenia zodpovedný za porušovanie autorských práv treťou osobou, ak ponúka nezabezpečené internetové pripojenie bez nároku na odmenu? S takouto predbežnou otázkou sa bude musieť vysporiadať Súdny dvor EÚ v súvislosti vo veci C-484/14 McFadden. Základnou otázkou v tomto prípade je, či v situácii, kedy určitá osoba (v konkrétnom prípade pán McFadden) umožní neznámemu okruhu vopred nedefinovaných osôb prístup k heslom nezabezpečenému pripojeniu na internet (bez nároku na odplatu za takéto pripojenie) a následne určitá neznáma osoba prostredníctvom tohto internetového pripojenia neoprávnene sprostredkuje chránené diela ďalšiemu okruhu osôb, môže byť osoba poskytujúca takéto pripojenie zbavená právnej zodpovednosti na základe skutočnosti, že bude považovaná za mere conduit v súlade so smernicou o elektronickom obchode (2000/31/ES).

 

Súdny dvor EÚ bude musieť zodpovedať, okrem iných, aj otázku, či je v tomto konkrétnom prípade možné pána McFaddena považovať za poskytovateľa internetového pripojenia a v prípade, ak áno, či môže byť chránený inštitútom mere conduit tak, ako je stanovené v čl. 12 smernice o elektronickom obchode.

Z faktov prípadu je možné uviesť, že pred štyrmi rokmi bol, prostredníctvom internetového pripojenia pána McFaddena, nešpecifikovanému počtu užívateľov umožnený prístup k nelegálnej rozmnoženine hudobnej skladby. Uvedené internetové pripojenie nebolo zabezpečené heslom a pán McFadden tak nemal (a nemá) kontrolu nad rozsahom využívania jeho internetového pripojenia, ako ani vedomosť o totožnosti prípadných porušovateľoch práv iných osôb prostredníctvom jeho internetového pripojenia. Pán McFadden odmieta akúkoľvek zodpovednosť za porušenie autorských práv a odvoláva sa na ustanovenia smernice o elektronickom obchode. Úspech jeho argumentácie však bude závisieť aj od interpretácie ustanovení tejto smernice a iných právnych predpisov EÚ. Okrem iného ide o to, či je pán McFadden v súvislosti s poskytovaním internetového pripojenia kvalifikovaný ako „poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti“ v súlade so smernicou o elektronickom obchode, resp. či sa môže spoliehať na článok 14(1)(b) smernice o elektronickom obchode (vylúčenie zodpovednosti pri hostingu), ak o porušení práv tretích osôb vedel, ale nevykonal žiadne opatrenia, ktoré by takémuto porušeniu zabránili.

Návrh na začatie konania