Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

11.12.2014

Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie vo veci František Ryneš proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, v ktorom rozhodol, že článok 3 ods. 2 druhá zarážka smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že prevádzkovanie kamerového systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných alebo domácich činností v zmysle tohto ustanovenia.

 

Podľa článku 3 ods. 2 danej smernice sa táto smernica sa neuplatňuje na spracovanie osobných údajov:

– v priebehu činností, ktoré sú mimo rozsahu zákona spoločenstva, ako sú tie, ktoré sú uvedené v hlave V a VI Zmluvy o Európskej únii a v žiadnom prípade sa neuplatňujú na operácie spracovania týkajúce sa verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu (vrátane hospodárskej prosperity štátu, keď sa operácia spracovania týka záležitostí bezpečnosti štátu) a činností štátu v oblastiach trestného zákona,

– fyzickou osobou v priebehu osobnej činnosti, alebo činnosti týkajúcej sa domácnosti (fyzickou osobou na výkon výlučne osobných alebo domácich činností).

Táto smernica sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov (vcelku alebo čiastočne) automatizovanými prostriedkami a na spracovanie osobných údajov inými ako automatizovanými prostriedkami, ktoré tvoria časť registračného systému alebo určených pre to, aby tvorili časť registračného systému.

Pán R. mal na svojom rodinnom dome nainštalovaný kamerový systém, pričom tento zachytil osoby podozrivé z rozbitia okien na dome pána R. podozrivé osoby sa však nachádzali na verejnom priestranstve. Predmetom sporu bola teda otázka, či je možné prevádzkovanie kamerového systému umiestneného na rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu zaradiť pod spracovanie osobných údajov fyzickou osobou na výkon výlučne osobných alebo domácich činností, v zmysle článku 3 ods. 2 smernice 95/46/EHS, hoci takýto systém monitoruje aj verejné priestranstvo.

Z odôvodnenia rozhodnutia: ...účelom tejto smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ich právo na súkromie v súvislosti so spracovaním osobných údajov (pozri rozsudok Google Spain a Google, C 131/12, EU:C:2014:317, bod 66). V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou si ochrana základného práva na súkromný život zaručená v článku 7 Charty základných práv Európskej únie vyžaduje, aby výnimky a obmedzenia v súvislosti s ochranou osobných údajov nepôsobili nad rámec toho, čo je prísne nevyhnutné (pozri rozsudky IPI, C 473/12, EU:C:2013:715, bod 39, ako aj Digital Rights Ireland a i., C 293/12 a C 594/12, EU:C:2014:238, bod 52). Keďže ustanovenia smernice 95/46 sa majú v rozsahu, v akom upravujú spracovanie osobných údajov, ktoré môže viesť k porušeniu základných slobôd (predovšetkým práva na súkromný život), nevyhnutne vykladať s prihliadnutím na základné práva, ktoré podľa ustálenej judikatúry tvoria súčasť všeobecných právnych zásad a ktoré sa nachádzajú v uvedenej. Výnimku stanovenú v článku 3 ods. 2 druhej zarážke tejto smernice treba vykladať reštriktívne. 

Rozsudok vo veci C-212/13