Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.11.2014

Do medzirezortného pripomienkového konania bol prijatý Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktorého zámerom je najmä (v gescii Ministerstva kultúry SR a Ministerstva hospodárstva SR), vypracovanie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (do 30. júna 2015), ktorý detailne rozpracuje navrhované opatrenia a zadefinuje konkrétne úlohy predkladanej stratégie.

 

Návrh rozdeľuje kreatívny priemysel na tieto oblasti:

  • oblasť umenia a kultúry,
  • oblasť primárne súvisiacu s využívaním kreatívnej činnosti (napr. reklama, dizajn, zábavný priemysel),
  • oblasť predaja alebo vytvárania prístupu k tovarom alebo službám z predchádzajúcich oblastí pre spotrebiteľov (napr. výroba hardvéru, elektronické komunikácie, archívnictvo).

V Návrhu nájdeme zaujímavú štatistiku o počte subjektov venujúcich sa niektorej z oblastí kreatívneho priemyslu a zamestnanosti v kreatívnom priemysle. Na slovenskom trhu bolo identifikovaných takmer 4 000 jednotiek, ktoré na základe činnosti v oblasti predmetu podnikania možno zaradiť ku kreatívnemu priemyslu. Na Slovensku subjekty podnikajúce v oblasti kreatívneho priemyslu tvoria 6,2 % podnikateľského sektora. Za oblasť s jednoznačne najväčším potenciálom a podielom na trhu možno na základe štatistického zisťovania ŠÚ SR označiť oblasť tvorby softvéru a IKT poradenstva. Celkové tržby v oblasti kreatívneho priemyslu sa v roku 2011 pohybovali na hranici 5,5 mld. eur, čo predstavuje takmer 4 % všetkých tržieb hospodárstva SR. V sektore je podľa oficiálnych štatistík zamestnaných viac ako 45-tisíc ľudí, čo predstavuje zhruba 4 % celkovej zamestnanosti SR, avšak toto číslo nezohľadňuje SZČO ani ďalšie osoby v slobodnom povolaní, ktoré pôsobia v oblasti kreatívneho priemyslu, keďže v týchto skupinách sa štatistické zisťovanie nerealizuje.

Strategickým cieľom Návrhu je zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na tvorbe HDP. Čiastkovými cieľmi sú:

  • vytvorenie vitálneho systémového rámca na podporu tvorby, kreativity, inovácií a investícií v oblastiach kreatívneho a kultúrneho priemyslu,
  • dosiahnutie stavu, aby sa kreativita a s ňou súvisiace aktivity, stala súčasťou čo najväčšieho množstva podnikateľských aktivít,
  • synchronizovať podporu kreatívneho priemyslu s ostatnými podpornými schémami a dosahovanie synergií v ekonomickom rozvoji.

Zámerom je vybudovať fyzickú aj virtuálnu infraštruktúru, určenú na experimentovanie a rozvoj kreativity, generujúcu unikátne koncepty a riešenia. Kreovať profesionálne ľudské zdroje s medzinárodnými skúsenosťami, prispievajúce k rozvoju kreativity a zvýšiť konkurencieschopnosť tradičných priemyselných odvetví, ale aj nových produktov a služieb.

Navrhované opatrenia majú zvýšiť príspevok vzdelávania k zhodnocovaniu kreatívnych nápadov a generovaniu dopytu po produktoch kreatívneho priemyslu, zabezpečiť efektívnu podporu získavanie skúseností a nových poznatkov v oblasti kreativity, zvyšovať povedomie o kreatívnom priemysle, zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na exporte, podporenie sieťovania medzi kreatívnym, technologickým a podnikateľským sektorom, ochrániť a zároveň využiť duševné vlastníctvo a vytvoriť nástroje a programy umožňujúce väčší prístup ku kapitálu pre sektor kreatívneho priemyslu.