Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

21.11.2014

Ostatná novela autorského zákona priniesla okrem nového inštitútu osirelých diel i režim tzv. obchodne nedostupných diel. Za obchodne nedostupné dielo je považované akékoľvek slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín (ale napríklad aj ilustrácia alebo fotografia, ak je ich súčasťou), ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

 

  • nie je ho možné získať bežnou obchodnou cestou - odplatným prevodom vlastníckeho práva, t.j. kúpou v obchode či cez internet (to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci),
  • nachádza sa v archíve knižnice, v archíve alebo múzeu, a
  • je zapísané v zozname obchodne nedostupných diel vedenom Slovenskou národnou knižnicou.

Inými slovami, ide o diela, ktoré už nie sú dostupné v predaji, nie je možné ich získať kúpou v obchodoch, no aj napriek tomu sú stále chránené autorským právom.

Dielo môže byť do zoznamu zaradené na návrh fyzickej či právnickej osoby, ak Slovenská národná knižnica po preskúmaní zistí, že dielo je skutočne nedostupné a zároveň autor v lehote troch mesiacov od zverejnenia návrhu na zaradenie nenamietne zaradenie diela do zoznamu. Autor (prípadne iný nositeľ práv – napr. dedič alebo nadobúdateľ výhradnej licencie) je oprávnený kedykoľvek požadovať odstránenie svojho diela zo zoznamu. Na použitie obchodne nedostupných diel, ich rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti sa nevzťahuje zákonná výnimka použitia diela a bude podliehať povinnosti uzatvoriť zmluvu s organizáciou kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť.

Zoznam obchodne nedostupných diel sa nachádza na stránke Slovenskej národnej knižnice.