Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

3.11.2014

S účinnosťou od 1.11.2014 slovenský autorský zákon reguluje právnu úpravu tzv. osirelých diel. Ide o diela (knihy, časopisy, noviny a filmy), ktoré sú stále chránené autorským zákonom, avšak ich autor alebo iný nositeľ autorských práv nie je známy alebo ho nie je možné nájsť. Smernica 2012/28/EU o právnej ochrane osirelých diel právne umožnila online vyhľadávanie takýchto osirelých diel aj na celoeurópskej úrovni, pričom databáza osirelých diel bola spustená 28.11.2014.

Obsahuje informácie z verejných knižníc, vzdelávacích inštitúcií, múzeí, archívov, filmových a zvukových štúdií a iných organizácií pre užívateľov, ktorí chcú použiť osirelé dielo. Užívatelia z celej EU, vrátane Slovenska, rovnako môžu do databázy nahrávať diela, o ktorých sa pri starostlivom hľadaní dozvedeli, že sú osirelé.

Databáza poskytuje informácie o širokom spektre diel publikovaných alebo odvysielaných v členských štátoch EÚ:

  • tlačoviny - knihy, denníky, noviny, časopisy a iné,
  • kinematografické a audiovizuálne diela, zvukové záznamy,
  • za istých podmienok nezverejnené diela,
  • diela, ktoré tvoria obsah iných diel ako obrázky a fotografie,
  • čiastočne osirelé diela (držiteľ práv je známy a dostupný a dal súhlas na použitie diela v rozsahu svojich práv).

Databázu diel je možné nájsť a následne ich stav (či je osirelé) preveriť na webovej stránke Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM/OAMI).