Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

29.9.2014

Minulý mesiac bolo vo Vestníku EÚ zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Nariadenie stanovuje podmienky a postupy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie.

Definuje pravidlá pre dôveryhodné služby a vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky aj certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel.

Cieľom tohto nariadenia je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu zabezpečením spoločného základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných služieb online, elektronického podnikania a elektronického obchodu v Únii. Cieľom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť, aby bola možná bezpečná elektronická identifikácia a autentifikácia pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré ponúkajú členské štáty. Členské štáty by mali mať na účely elektronickej identifikácie naďalej možnosť používať alebo zaviesť prostriedky umožňujúce prístup k službám online.