Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.6.2014

Pred niekoľkými dňami bol publikovaný názor generálneho advokáta Jääskinena vo veci Technische Universität Darmstadt vs. Eugen Ulmer KG vedenej na Súdnom dvore EÚ (C-117/13). Predmetom uvedeného sporu je problematika digitalizácie knihy, ktorá sa nachádza v katalógu technickej univerzity v Darmstadte (Technische Universität Darmstadt) vydanej nemeckým vydavateľstvom Eugen Ulmer KG. Vydavateľstvo chce zabrániť digitalizácii samotného diela a použitiu vytvorenej digitálnej rozmnoženiny formou vytlačenia v priestoroch knižnice, prípadne nahrania na USB kľúč. Pri riešení situácie bude preto potrebné posúdiť ustanovenia smernice 2001/29/ES.

Generálny advokát vo svojej analýze prípadu prezentoval nasledovné názory:

  • smernica nebráni tomu, aby členské štáty poskytli knižniciam právo digitalizovať diela, ktoré sú súčasťou ich zbierok, ak je to nevyhnutné na sprístupnenie týchto diel verejnosti prostredníctvom na to určených terminálov;
  • smernica neumožňuje digitalizáciu celej zbierky, ale len digitalizáciu jednotlivých diel (nemožno aplikovať, ak cieľom je vyhnúť sa zakúpeniu fyzických kópií);
  • smernica používateľom nedovoľuje, aby diela, ktoré sú im sprístupnené prostredníctvom na to určených terminálov, uložili na USB kľúč;
  • na vytlačenie diela, ktoré je sprístupnené prostredníctvom na to určených terminálov, sa môžu vzťahovať iné výnimky stanovené smernicou, napríklad výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie. 

 Stanovisko generálneho advokáta