Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

6.6.2014

Začiatkom júna vydal Súdny dvor EÚ rozsudok vo veci C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) proti Newspaper Licensing Agency Ltd a i (NLA). Návrh na začatie súdneho konania bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou PRCA a spoločnosťou NLA v otázke povinnosti získať súhlas nositeľa autorských práv (licenciu) k prehliadaniu internetových stránok, ktoré zahŕňa vytvorenie kópií daných stránok na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti pevného disku (cache) počas samotného prehliadania chráneného obsahu. Predmetom sporu bol teda samotný princíp fungovania internetu, t. j. či vytváranie rozmnoženín uvedeným spôsobom možno subsumovať pod technickú výnimku v zmysle smernice 2001/29/ES.

Spor ešte pred začatím prejudiciálneho konania na SDEÚ prešiel niekoľkými súdnymi inštanciami Veľkej Británie. Vnútroštátny súd vo svojej argumentácií tvrdil, že kópia na obrazovke je podstatnou súčasťou technologického procesu, bez ktorého by nebolo možné internetovú stránku prehliadať, a zostane na obrazovke dovtedy, kým užívateľ príslušnú internetovú stránku neopustí. Vnútroštátny súd taktiež tvrdil, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti spĺňajú podmienky uvedené v smernici 2001/29/ES. Napriek uvedenému, podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania súd považoval za účelné s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva EÚ.

V rámci rozsudku SDEÚ pristúpil k individuálnemu posudzovaniu jednotlivých podmienok, ktoré charakterizujú vyhotovovanie technických rozmnoženín v zmysle smernice EÚ. SDEÚ vo svojom odôvodnení konštatoval nasledovné:

• kópie na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti je potrebné považovať za podstatnú súčasť technologického procesu dotknutého v konaní vo veci samej;

• za uvedených podmienok je potrebné pripomenúť, že nie je odôvodnené požadovať, aby internetoví užívatelia získali ďalší súhlas umožňujúci im využívať ten istý verejný prenos, ku ktorému už dotknutý nositeľ autorského práva súhlas dal.

Záverom SDEÚ konštatoval, že na položenú otázku je potrebné odpovedať tak, že článok 5 smernice 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke a kópie vo vyrovnávacej pamäti vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť krátkodobé alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 smernice, a teda ich možno vytvárať bez súhlasu nositeľov autorských práv. 

Rozhodnutie na stiahnutie