Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.5.2014

Ako reakcia na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci ACI Adams sa predmetom diskusií na Slovensku stala aj zmena Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Jeden z návrhov smeroval k tomu, aby nevznikla trestná zodpovednosť tých páchateľov, ktorí by vyhotovili rozmnoženinu zverejneného diela bez súhlasu nositeľa práv pre osobnú potrebu. Do legislatívneho konania bol nakoniec predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon vo vzťahu k výpočtu náhrady škody.

Konkrétne ide o doplnenie ustanovenia § 124 ods. 4, podľa ktorého pri trestnom čine porušovania autorského práva sa pri neoprávnenom vyhotovení rozmnoženiny zverejneného diela škodou rozumie cena, za ktorú sa dielo v čase a mieste zistenia činu obvykle predáva alebo dá obstarať. Skutková podstata podľa § 283 ods. 1 TZ sa má zároveň doplniť v tom zmysle, že sa bude vzťahovať len na osoby, ktoré inak, než pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, neoprávnene zasiahnu do autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.

Text na stiahnutie

Aktualizované: Národná rada SR dňa 12.6.2014 neschválila novelu Trestného zákona.

Bližšie informácie