Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.5.2014

Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike sú reakciou Ministerstva kultúry SR na potrebu vytvoriť prostredie stimulujúce kreativitu, inovácie a investície do kreatívneho priemyslu. Dokument bol schválený koncom marca Radou vlády pre kultúru. Kreatívny priemysel vzhľadom na rôzne pojmové definície zahŕňa tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu, resp. umeleckého nadania konkrétnej osoby.

Predmetný dokument mapuje štatistické údaje potrebné k vytvoreniu úvodnej analýzy odvetvia, kde doposiaľ existuje iba minimálna systémová údajová základňa. S ohľadom na vysokú diverzifikáciu danej oblasti je nevyhnutné dôsledné a systémové poznanie stavu, ako aj dopadov jednotlivých opatrení. Materiál rámcovo analyzuje rôzne kultúrne a kreatívne sektory, akými sú oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudba, vydavateľská činnosť, dizajn, architektúra, reklama a príbuzné oblasti ako vývoj softvéru, z hľadiska ich ekonomického potenciálu.

 

Záverom dokument obsahuje odporúčania, ktoré je vhodné zrealizovať s cieľom zlepšenia rozvoja a podpory celého sektora. K odporúčaniam patrí najmä:

• vytvorenie systému na efektívne sledovanie štatistických dát o kreatívnom priemysle;

• vytvorenie nadrezortnej pracovnej skupiny pre kreatívny priemysel;

• vypracovanie stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku;

• podpora exportu a internacionalizácie tovarov a služieb v kreatívnom priemysle.

Materiál bol v poslednej fáze odoslaný na rokovanie vlády.

Aktuálne informácie o legislatívnom procesu nájdete TU