Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.4.2014

Včera prezident SR podpísal novelu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predmetná novela bola Národnou radou SR schválená v skrátenom legislatívnom konaní vrátane pripomienky prezidenta, ktorá bola dôvodom vrátenia pôvodnej verzie novely späť NRSR. Z finálneho znenia bola vypustená možnosť spracovania osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v prípade, ak je to nevyhnutné pre potreby a ochranu práv prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä ak sú osobné údaje spracúvané pre potreby monitorovania dotknutých osôb, oznamovania nekalých praktík na pracovisku alebo efektivity dotknutých osôb.

Novela nadobudne účinnosť 15. apríla 2014 a je výsledkom snahy o zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľa ale aj zmenou, po ktorej ukladanie pokút nebude obligatórnou povinnosťou Úradu na ochranu osobných údajov, ale bude závisieť od posúdenia konkrétnej situácie a miery porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona. 

Znenie novely na stiahnutie