Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

3.4.2014

Európsky parlament dnes na plenárnom zasadnutí v prvom čítaní schválil návrh nariadenia o telekomunikačných službách, ktorý je súčasťou širšieho legislatívneho balíka s názvom „prepojený kontinent“ a ktorý má znamenať zásadný krok vpred k vytvoreniu jednotného telekomunikačného trhu v Európskej únii. Dnešné schválenie legislatívneho balíka znamená zrušenie poplatkov za roaming, medzinárodné hovory v rámci Európy alebo zjednodušenie pravidiel pre telekomunikačných operátov tzv. jednotným oprávnením na poskytovanie služieb vo všetkých 28 členských štátoch. Balík legislatívnych opatrení rovnako harmonizuje niektoré práva spotrebiteľov, ako napríklad právo na zmluvu v trvaní maximálne 12 mesiacov, právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodávania garantovanej rýchlosti internetu či právo na presmerovanie elektronickej pošty pri zmene poskytovateľa internetového pripojenia. 

Zrejme najdiskutovanejšou zmenou schváleného balíka opatrení je celoeurópska ochrana sieťovej neutrality t.j. právna ochrana otvoreného internetu, ktorú z európskych krajín doposiaľ vo svojej vnútroštátnej legislatíve samostatne zakotvilo len Holandsko. Znenie navrhovaných celoeurópskych opatrení však nebolo bezproblémové a v priebehu posledných mesiacov sa stretlo s výraznou kritikou verejnosti.

Špecializované služby

Medzi najväčšie výhrady patrila neurčitá definícia tzv. „špecializovaných služieb“ (v súčasnosti ide najmä o služby digitálnej televízie alebo videa na požiadanie, ktoré sú regulované mimo štandartnej „internetovej" infraštruktúry). Pôvodne navrhované znenie podľa zástupcov spotrebiteľov umožňovalo výnimočne širokú interpretáciu, čo by znamenalo hrozbu vytvorenia dvojúrovňového internetu prioritizovaním internetových služieb. Znenie, ktoré nakoniec Európsky parlament schválil však definičné nepresnosti podľa spotrebiteľských združení efektívne odstránilo, čím sa Európa predbežne vyhla problémom, s ktorými budú ešte spotrebitelia bojovať napríklad v Spojených štátoch.

Princíp nediskriminácie

Pokiaľ ide o práva spotrebiteľov na prístup k internetovému obsahu, legislatívny balík obsahuje aj ustanovenia o zákaze diskriminácie týkajúcej sa objemu dát alebo rýchlosti pripojenia. Aj tu však zástupcovia spotrebiteľov vyslovili kritický názor pokiaľ ide určitosť ustanovení, keďže je možnosť, že zákaz by platil len v medziach zmluvne dojednaných so spotrebiteľom. Takáto interpretácia by podľa zástupcov spotrebiteľov znamenala, že poskytovatelia služieb môžu pokračovať v diskriminácií spotrebiteľov pokiaľ sú obmedzenia transparentne uvedené v zmluvách s koncovými užívateľmi. Úspechom znenia schváleného v prvom čítaní bola nakoniec aj úprava ustanovení týkajúcich sa princípu nediskriminácie a uvedené nedostatky boli odstránené.

Odôvodnené riadenie prevádzky

Balík legislatívnych opatrení by mal v odôvodnených prípadoch umožniť poskytovateľom služieb aj riadenie sieťovej prevádzky (tzv. „reasonable traffic management“). Jedným z takýchto odôvodnených prípadov podľa navrhovanej legislatívy je aj prevencia a predchádzanie závažným zločinom. Neziskové organizácie zastupujúce digitálne práva spotrebiteľov však aj tejto v súvislosti uviedli výhrady a to pokiaľ ide o absenciu definície pojmu „závažný zločin“ v navrhovanom nariadení. Podľa zástupcov spotrebiteľov by mohlo dôjsť k privátnej kontrole aktivít spotrebiteľov zo strany poskytovateľov služieb.

Napriek tomu, že legislatívny balík „prepojený kontinent“ je dnešným dňom možné považovať za výrazný úspech pre európskych spotrebiteľov, legislatívny proces sa v priebehu najbližších mesiacov (5-6. júna) pred ukončením funkčného obdobia súčasného zloženia Európskeho parlamentu presunie do Rady Európskej únie, ktorá je spolutvorcom európskej legislatívy.

Návrh nariadenia