Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

20.12.2017

Koncom roka Súdny dvor EÚ rozhodol, že používanie chráneného označenia pôvodu ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto chráneného označenia pôvodu, ale obsahuje zložku, ktorá zodpovedá uvedeným špecifikáciám, predstavuje zneužívanie dobrej povesti chráneného označenia pôvodu, ak základnou vlastnosťou tejto potraviny nie je príchuť, ktorá bola dosiahnutá hlavne prítomnosťou tejto zložky v jej zložení.

Text rozhodnutia

 

12.10.2017

Dnes nadobudla platnosť tzv. veľká novela priemyselných práv, t. j. zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem patentového práva budú uvedenou novelou dotknuté aj viaceré ďalšie oblasti práva priemyselného vlastníctva, konkrétne právo úžitkových vzorov, dizajnové právo a známkové právo. Podstatnejšie zmeny sa týkajú aj zákona o správnych poplatkoch.

Zákon č. 242/2017 Z. z. na stiahnutie

 

 

30.9.2017

Dávame do pozornosti návrh nariadenia o voľnom pohybe (neosobných) údajov. Návrh sa osobitne týka cezhraničného spracovania rôznych typov údajov, a to aj vo vzťahu ku cloudovým službám.

Bližšie TU

 

27.9.2017

V návrhu zákona, ktorý má meniť a dopĺňať zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, sa majú osobitne upraviť informácie chránené právom duševného vlastníctva. Má sa tak nadviazať na súčasnú úpravu, podľa ktorej povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva. Podľa navrhovanej úpravy však toto obmedzenie prístupu k informáciám nemá platiť, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Obdobne to má platiť aj v prípade, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária povinné osoby, alebo sa týkajú používania týchto finančných prostriedkov alebo sa týkajú nakladania s majetkom povinných osôb. 

Materiály na stiahnutie TU

 

31.5.2017

Smernica o právnej ochrane databáz 96/9/ES upravuje problematiku databáz chránených autorským právom aj databáz chránených osobitným právom (sui generis). Európska komisia k nej aktuálne spustila verejnú konzultáciu, ktorá trvá do 30. augusta 2017.

Smernica na stiahnutie

Formulár

 

30.5.2017

Dávame do pozornosti návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky je možné predkladať do 15.6.2017.

Návrh zákona na stiahnutie

 

9.5.2017

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (EISI) zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov. Centrum ADR je podľa Pravidiel ADR oprávnené od 31.5.2017 riešiť spory vzniknuté vo veci registrácie alebo užívania domény medzi držiteľom a treťou osobou. 

Rokovací poriadok na stiahnutie

 

14.9.2016

Európska komisia dnes predstavila súbor legislatívnych dokumentov na modernizáciu autorského práva ako súčasť Stratégie jednotného digitálneho trhu ktorá bola zverejnená v máji 2015. V rámci uvedeného balíka Komisia predstavila návrhy dvoch nových smerníc a dvoch nariadení, konkrétne nariadenie týkajúce sa online prenosov vysielajúcich organizácií a retransmisií televíznych a rádiových programov, nariadenie o cezhraničnej výmene medzi Úniu a tretími krajinami prístupného formátu rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany pre účely osôb so zrakovým postihnutím, smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu a smernicu, ktorou sa mení smernica 2001/29/ES pokiaľ ide o povolené použitia v prospech osôb so zrakovými postihnutiami.

Tlačové vyhlásenie

 

8.6.2016

Dnes bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu do svojich právnych poriadkov v termíne do 9. júna 2018.

Smernica je založená na minimálnej harmonizácii, a preto môžu členské štáty stanoviť v tejto oblasti aj širšiu ochranu. Okrem hmotnoprávnej úpravy reguluje aj procesnoprávnu úpravu ochrany obchodného tajomstva s cieľom zabezpečiť dostupnosť prostriedkov nápravy v prípadoch neoprávneného zásahu. Smernica stanovuje maximálnu premlčaciu dobu pre uplatnenie nárokov z ochrany obchodného tajomstva v dĺžke 6 rokov.

Smernica na stiahnutie.

 

 

22.1.2016

Predmetom novej predbežnej otázky položenej Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-654/15 Länsförsäkringar je výklad článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v prípade použitia označenia podobného registrovanej CTM bez súhlasu nositeľa práv a v obchodnom styku. Otázky smerujú k tomu, aký má vplyv na výhradné práva majiteľa CTM skutočnosť, že v rámci 5-ročnej doby po registrácii majiteľ skutočne nepoužíval CTM pre tovary a služby, pre ktoré bola známka zaregistrovaná.

C-654/15